DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI

(DEVRAN LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ)

 

 

 

Bölüm 1

 

 

KURULUŞ, ÇALIŞMA İLKELERİ, AMAÇLARI

 

Madde 1

“DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI’NDAN (DEVRAN LİSESİ’NDEN) MEZUNLAR

DERNEĞİ” adı ile kurulan derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek yönetim kurulu kararı ile şube açabilir.

 

Madde 2

Derneğin kuruluş amacı aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk Gençleri ve DEVRAN LİSESİ mezunları arasında dayanışma ve sosyal ilişkiler

kurarak gerekli beraberliğin devamı ve Türk Gençleri ile DEVRAN LİSESİNDEN yetişen

mezunların korunması ve yardımlaşma.

b) Türk okullarından ve DEVRAN EĞİTİM KURUMLARINDAN (DEVRAN LİSESİ)

yetişenlerin eğitim ve öğretim kazandıkları okulun gelişmesi, kalkınması için beklenen hizmet dayanışma ve yardımlaşmanın yapılması.

c) Yapılan faaliyetlerden elde edilen gelir ile;

1.Türk Eğitimi ile DEVRAN EĞİTİM KURUMLARININ (DEVRAN LİSESİ) gelişimi

ve kalkınması için gerekli yardımın yapılması.

2.DEVRAN EĞİTİM KURUMLARINDAN (DEVRAN LİSESİNDEN) yetişenlerin

korunması, iş bulmaları ve yüksek öğrenim görmeleri dış ülkelerde öğrenim yapmaları

gibi ihtiyaçların izlenerek imkanlarının araştırılması.

d) DEVRAN Eğitim Kurumlarında (İlk-Orta-Lise) okuyan muhtaç öğrencilere ve diğer okullarda okuyan yetenekli ve muhtaç öğrencilere burs verilmesi, öğretimlerinin izlenerek istenilen seviyeye getirilmesi.

e) Sosyal ve kültürel etkinlikler oluşturularak ve benzeri kuruluşlardan yetenekler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması.

f) Üyelerin sosyal,kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkılarda bulunmak, bu konulardaki çalışmaları özendirmek, düşünce ve kültür düzeylerini geliştirmek için

çalışmalar yapmak.

 

 

ÇALIŞMA KONUSU VE BİÇİMLERİ

 

Madde 3

a) Dernek bu amaçla;

1. Gerekli izinleri aldıktan sonra DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI bünyesinde

bulunan konferans salonu ve tiyatro salonlarında etkinlikler düzenleyebilir.

2. Konser, çay, yemek, balo, piknik, piyango, kermes, yurt içi geziler, yurt dışı geziler, yurt içi ve dışı folklor etkinlikleri, spor faaliyetleri, defile, konferans, sergi ve söyleşi ve yaz okulları düzenleyebilir.

3. Bilimsel çalışmalar ile öğretici ve mesleki kurslar düzenler.

4. Plan-proje yaptırabilir ve bu amaçla yarışma açtırabilir.

5. Taşınmaz edinebilir, gereksinimden fazlasını satabilir.

6. Amaçlarını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; toplum ve özellikle DEVRAN Lisesi’nin yararı için oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular,

bu amaçla ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurar, Dernekler Kanununa göre lokal kurar ve/veya işletir.

7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal,

sosyal tesisler gibi taşınmaz mallar ile araçlar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya

verebilir; ipotek dahil olmak üzere bu mallar üzerinde Dernek lehine her nevi ayni haklar

tesis, terkin ve fek edebilir; bu amaçla her türlü inşaat yaptırır, taşınır mallar, menkul

değerler ve haklar alabilir.

8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler veya uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç

ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

9. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar. Amaçları ve faaliyetleri

doğrultusunda internet, kablolu yayın, radyo ve televizyon ile yeni teknolojilerden yararlanan diğer iletişim olanaklarını kullanır.

10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır;

bağış ve yardımda bulunur; burs verir.

12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasada öngörülen diğer çalışmaları yapar.

13. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda DEVRAN Lisesi ve Derneğin yeterince

tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

b) Dernek siyaset, din ve mezhep işleri ile katiyen meşgul olamaz.

 

 

 

Bölüm 2

 

ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA, SORUMLULUK , DERNEĞE ÜYE OLMA

 

Madde 4

-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş olan DEVRAN Lisesi Mezunları derneğe üyelik için başvurabilir. DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI (DEVRAN LİSESİ) MEZUNLAR DERNEĞİ’nin tabii, asli ve onur üyeliği olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Üye olma koşulları aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Tabii Üyelik: DEVRAN LİSESİNİ bitiren her şahıs derneğin tabii üyesidir, ancak oy hakları olmayıp, asil üyeliğe geçişte tüm haklara sahip olur. Oy kullanma dışında derneğin tüm faaliyetlerine katılabilir.

b) Asli Üyelik : DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI (DEVRAN LİSESİ) mezunları dernekçe

hazırlanmış Üye Giriş Bildirgesini doldurarak, dernek amaçlarını benimsediklerini belirterek yazılı şekilde başvuruda bulunurlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Red halinde Yönetim Kurulu red kararının gereklerini bildirmeye mecbur değildir. Yeni üye işbu tüzüğün bahsettiği hakları ve yüklendiği yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin bir belge imzalar. Asli üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

c) Onur Üyeliği: Türkiye’ye bilimsel, kültürel alanlarda ya da Derneğe amaç ve çalışmalar konularında belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişiler ile üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile onur üyeliğine kabul edilebilirler. Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar, Dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Kendilerinden yıllık ödentiller alınmaz.Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak şartıyla;

1) Üyelikleri izin ihtihsaline bağlı olanlar, verilen müsaade üzerine,

2) Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlileri ise ilgili merciden izin almaları koşulu ile üye kabul edilirler.

3) Affa uğramış olsalar bile;

-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

-TCK 2. Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar,

-TCK 312. nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge

farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarıyla, aynı Kanunun 316. ncı, 317 ve 318. inci maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,

-TCK 536. ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiillerle, aynı Kanunun 537. nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

-Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

4) İlköğretim veya orta öğretim öğrencileri Derneğe üye olamaz.

 

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

 

Madde 5

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile yani istifaen sona erer. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Yönetim Kurulunu yazı ile haberdar etme şartıyla her üye dernekten istifa edebilir. Bu gibi üyelerin istifa tarihine kadar olan bütün taahhütlerini ödemeleri kaydıyla tekrar derneğe alınması mümkündür. Ayrılma kararı, ayrılmak isteyen üyenin dernekle ilgili maddi herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına dair Yönetim ve Denetim Kurullarının kararından sonra geçerlidir ve ayrılacak şahsa karar yazı ile bildirilir.Üyelik; askerlik, yurt dışı görev veya bunun gibi sebeblerle, geçmiş mali sorumlulukarını tamamlamak koşulu ile, üyenin yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulunun kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları, üyenin bu konudaki yazılı başvurusu ve Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyelik açılana kadar saklı kalır. Üyeler bu süre içinde ödenti ödemezler, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde 6

Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır.

a) Yıllık ödentisini 2 yıl üst üste ödemeyen üyeye keyfiyet taahhütlü bir mektupla bildirilir. İhbar tarihinden itibaren bir ay zarfında özür bildirmeyen ve taahhüdü yapmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılabilir.

b) Derneğin kuruluş amaçlarına ve tüzük hükümlerine aykırı davranan, Derneğin mevzuu ve gayesini değiştirmeye ve Derneği, kanunun yasakladığı gayelere sevk eden ve Dernek üyeleri arasına nifak sokmaya çalışan her tür üye, üyelerinin tümünün katılacağı toplantıda alınacak Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Her iki halde de ihraç edilenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Ancak Genel Kurul kararı kesindir. İhraç edilen üye Genel Kurul kararı ile tekrar üyeliğe alınabilir.

c) Derneğe üyelikleri 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile yasaklanmış olanlar ve Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin, üyelik sıfatı hukuken sona erer. Bu gibi üyelerin durumlarının tespitini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik kayıtları silinir. Durumları ilk Genel Kurul Toplantısında duyurulur.

d) Üyelik sıfatı sona eren üyenin “Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

e) Üyelik sıfatı sona eren üyenin mali sorumlulukları, sıfatın sona erme tarihinde biter ve bu tarihe kadar olan ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. Üyelik sıfatı sona erenlere, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı ve v.b. ödemeler geri ödenmez.

f) Ölen üye dışında, ayrılan veya çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma payları veya borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

 

 

Bölüm 3

 

ORGANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ:

ORGANLAR: DEVRAN Mezunlar Derneği organları aşağıda gösterilmiştir.

 

Madde 7

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetleme Kurulu

 

A. GENEL KURUL:

 

Madde 8

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür. Olağan toplantı iki

yılda bir Mayıs ayında Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek asil üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır. Bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulanan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağanüstü toplantıda yalnız toplantıyı gerektiren gündemdeki hususlar görüşülür ve karara bağlanır.

 

ÇAĞRI USULÜ:

 

Madde 9

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve günden mahalli bir gazete ile ilan edilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, iki toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listeden eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ:

 

Madde 10

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

 

Madde 11

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

 

Madde 12

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine

bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Yukarıda belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

 

Madde 13

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 14

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karar bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut malların satılması veya kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6. Derneğin kendi amaçları doğrultusunda federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Derneğin feshedilmesi,

9. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

10. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlanması,

11. Derneğin dağılmasına veya mal varlığının dağıtılmasına karar verme,

12. Dernek organlarının, görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, gelirlerin toplanıp giderlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler, ayrıca gerekli görülen tüm konuların çözümü için yönetmelik yayınlanması.

 

B. YÖNETİM KURULU TESPİTİ:

 

Madde 15

Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel

Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin ölümü, özürsüz arka arkaya üç oturuma gelmemesi veya istifası halinde yedeklerden en çok oy alma sırasına göre tamamlanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNİN TAMAMLANMASI:

 

Madde 16

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye

tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI:

 

Madde 17

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir

genel sekreter ve bir de sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir. Başkan Genel ve Yönetim Kurullarını toplantıya

çağırır.Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder ve görüşmelerin gündem içinde

yürütülmesini sağlar.Yönetim Kurulu toplanıtı yeter sayısı 4 olup kararlar çoğunlukla alınır. Başkan vekili ise başkan bulunmadığı zaman aynı yetki ile ona vekalet eder.

Genel Sekreter; kanunen gereken defterleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında görüşme

tutanaklarını tutar. Derneğe ait yazışmaları idare eder. Başkanla beraber imzalar. Derneğin mührünü saklar. Yönetim Kurulu kararları tarih numara ve sayısı ile karar defterine geçirir kararların altı, üyelerin imzası ile tasdik olunur.

Sayman, gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Derneğin taşınır-taşınmaz mallarının defterini tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar.Genel Kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilecek personeli denetler. Dernek gelirlerinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder. Kasa mevcudunu Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre saklar. Sayman kasa defterini, bütçe, kesin hesap ve bilanço defterini tutar ve üç ayda bir aylık bilanço ve kesin hesap işlemlerini deftere işler.

 

Madde 18

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI DÜZENİ:

 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

5. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak, 6. Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek ve icra etmek,

7. Derneğin mevzuu ve gayesinde muvaffak olmasını sağlamak yolunda bu tüzüğün hükümleri dairesinde gereken tedbirleri almak ve gereken teşebbüslerde bulunmak,

8. Yönetim Kurulu, dernek işlerinin tam bir düzen dairesinde yürümesini sağlamak için kendi sorumluluk ve denetimi altında sürekli veya geçici olarak dernek üyeleri arasından ve Yönetim Kurulunun üyelerinden birisinin başkanlığı altında lüzum göreceği üyelerinden birisinin başkanlığı altında lüzum göreceği komisyonları kurmaya ve gerektiğinde kapatmaya yetkilidir.

9. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesine gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

10. Dernek tüzüğü ile yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

12. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yıllık üye ödenti ve katılma paylarını toplamak.

 

Madde 19

Yönetim Kurulu ayda bir olağan başkan ve iki üyenin isteği üzerine de olağanüstü toplanır.Yönetim Kurulunun görüşmelerinin geçerli olması Başkan veya Yönetim Kurulu Başkan vekili ile birlikte en az beş üyenin toplantıda hazır bulunmasıyla mümkündür. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 

C. DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

 

Madde 20

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

Toplantı yeter sayısı ikidir. Denetçiler, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtir.Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunarlar. Görecekleri aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirerek düzeltilmesini isteyebilirler.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

Madde 21

Genel Kurula yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından

Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste beş toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine oy sırasıyla yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

 

 

Bölüm 4

 

MALİ HÜKÜMLER, DERNEĞİN GELİRLERİ VE TAHSİLDE UYGULANACAK

USUL:

 

Madde 22

Derneğin bütçesi, bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Yıllık Ödenti: Üyeler yıllık ödenti olarak 2004 yılında 30.000.000.-TL, 2005 yılında

42.000.000.-TL, daha sonraki yıllarda ise Yönetim Kurulunun belirlediği miktarda aidat

öderler.

2. Katılma Payı: Üyelerin, Derneğin kuracağı veya işleteceği sosyal tesislerde yararlanmak için bir defaya mahsus olmak üzere ödedikleri, çalışma dönemi bütçesinde öngörülen tutar.

3. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumunda bulunanların Derneğin kuracağı veya işleteceği lokal ve tesislerden yararlanmak için, çalışma dönemi bütçesinde ön görülen ve üyelerden tahsil edilecek tutar.

4. Derneğin çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile katılma arzusunda olan üyelerden alınacak tutar,

5. Dernek, taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile faiz gelirleri ve menkul değerler gelirleri,

6. Her türlü yayın ve piyango gelirleri ile toplantı, balo, yemek, gezi, fuar, gösteri,

konser,kermes, sergi, şenlik, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen

gelirler,

7. Yurt içinden alınacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu

Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

8. Derneğin amaçları doğrultusunda kurulacak ortaklık ve iktisadi işletmelerden, dernek

malvarlığından sağlanacak gelirler.

9. Diğer gelirler,

10. Dernek siyasi partilerden işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemez. Dernek, İçişleri Bakanlığı’nın izniyle dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da kuruluşlardan yardım alabilir,

11. Gerekli izni alabildiği takdirde, amaçlarını gerçekleştirebilmek içn Derneğin kuracağı yurt, pansiyon, kitaplık, okuma odası, çocuk odası, çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, yaz okulu, spor saha ve salonu gibi mahallerden elde deceği gelirlerden ibarettir.

Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

a) Dernek gelirleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile

toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

b) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin

sağlanamadığı ödemelerde, Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından

imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

c) Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel

kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

 

 

ÜYELİK AİDATI:

 

Madde 23

Dernek üyeleri her sene Yönetim Kurulunun belirlediği ve kanunun içerdiği miktarda yıllık

para taahhütlerini her yıl dernek veznesine yatırmakla veya tahsildarlara ödeyerek, bir

makbuz almakla mükelleftir.

 

 

DEFTER VE KAYITLAR:

 

Madde 24

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1. Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık

aidatları bu deftere yazılır.

2. Karar Defteri : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

4. Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

7. Sair İşlemler Defteri.

 

Bölüm 5

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:

 

A. GENEL KURUL KARARI İLE FESİH:

 

Madde 25

Dernek Genel Kurulu , derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verilebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olanların en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplamak için 11.maddesine göre üyeler çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki feshi Yönetim Kurulu üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirir.

 

B. MAHKEME KARARI İLE FESİH:

 

Madde 26

Dernek;

1) Yetkili mercilerde 10’uncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse,

2) Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılamaz veya kanunen yetkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirin yazılı ihbarı ile Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bulunur.

 

C. KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

 

Madde 27

Dernekler kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunu tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 23. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır, kendiliğinden dağılma halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

 

TASFİYE:

 

Madde 28

Derneğin feshine karar verildiği veya dernek kendiliğinden dağılmış sayıldığı takdirde

derneğe ait para ve demirbaş vesaire mallar Genel Kurul kararı ile tasfiye edilerek

DEVRAN EĞİTİM KURUMLARI (DEVRAN LİSESİ)’NE DEVREDİLİR.

 

İÇ DENETİM ŞEKLİ

 

Madde 29

Dernek tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesine ilişkin olarak belirtilmiş organların, yan kuruluşlarının ve görevlerinin yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi, aynı gaye tarafında bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disiplin edilmesi, belirtilen çalışma planının bütçe ile uygulanmaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin harcanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması, özellikle sosyal yardım ve benzeri konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak, objektif ölçüler ve değerlerde gerekli görülen tüm konuların çözümü için Genel Kurulca yürürlüğe konulan yönetmelikler ve yönergeler sağlanır.

 

 

 

 

Bölüm 6

 

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

 

LOKAL AÇMA:

 

Madde 30

Dernek en büyük mülki amirden izin almak kaydıyla lokal açabilir ve işletebilir. Dernek

merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerde ancak birer lokal açabilir.

 

TÜZÜK TADİLİ:

 

Madde 31

İşbu Ana Tüzüğün tadili Yönetim Kurulunun önerisi veya Genel Kurul üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile ve Genel Kurula katılan üyelerin üçte ikisinin açık oy çoğunluğu ile Genel Kurul tarafından yapılabilir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

 

Madde 32

DEVRAN Mezunlar Derneği Ana Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunması durumunda 2908 Sayılı Dernekler Kanununa ve Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

MÜHÜR KULLANIMI:

 

Madde 33

Dernek içinde “İstanbul Özel DEVRAN Lisesi Mezunlar Derneği” ibaresi bulunan bir mühür kullanacaktır.

 

Madde 34

DERNEK ADRESİ: Atışalanı Kemer Mah. Devran Sok. No: 17 ESENLER / İSTANBUL

 

Madde 35

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

Dernek, faaliyetleri çalışma grupları aracılığı ile yürütülür. Çalışma grupları Yönetim

Kurulunun gözetim ve yönetiminde çalışır. Çalışma grupları, en fazla iki Yönetim Kurulu üyesi ile diğer asil üyeler ile fahri üyelerden oluşur. Grup sözcülüğünü bir Yönetim Kurulu üyesi yapar.

 

 

 

 

 

Madde 36

 

DERNEK GÖREVLİLERİ

 

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim

Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri “Personel Yönetmeliği”nde gösterilir.

Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.